Navigation: Trang chủ » An toàn » An toàn Thursday, 16.08.2018
 
 
 
An toàn

Safety: Our top priority

Định hướng:

Các hoạt động An toàn lao động tại nơi làm việc là giá trị cốt lõi, yêu cầu, trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu của Công ty chúng tôi. Chúng tôi phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc trong đó tất cả nhân viên được tạo điều kiện để cống hiến trong các điều kiện an toàn tối đa & đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Chính sách cụ thể:

·   Triệt để tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam, các qui định của địa phương và theo yêu cầu của các bên có liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

·   Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Bê tông Tiền Phong (không thấp hơn các quy định của luật pháp).

·   Ngăn ngừa tai nạn bằng cách thực hiện các hoạt động nghiên cứu & hoạt động khoa học hiệu quả để nâng cao sự hiểu biết về an toàn lao động và sức khỏe.

·   Tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo & huấn luyện để tất cả nhân viên thấm nhuần tư tưởng tự giác: vừa làm việc an toàn vừa đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.

·   Hướng dẫn nhân viên công ty thực hiện cam kết đối với các chính sách an toàn của công ty. 

·   Tận dụng những ưu thế của công nghệ hiện nay, tài chính cũng như huy động nguồn nhân lực để giảm các nguy cơ gây ra tai nạn.

·   Liên tục xây dựng môi trường làm việc tốt hơn bằng cách cải tiến các trang thiết bị & công nghệ chuyên nghiệp và cập nhật qui trình làm việc an toàn. 

·   Thực hiện sự hợp tác, trao đổi & chia sẻ thông tin cần thiết về an toàn lao động không chỉ gói gọn trong nội bộ công ty mà còn với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.