Navigation: Trang chủ » Sản phẩm » Cọc vuông Sunday, 22.07.2018
 
 
 
Cọc vuông
  Cọc vuông bê tông cốt thép (RC Pile)
Cọc vuông bê tông cốt thép (RC Pile) được sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Nam nước ngoài đã công bố, hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn yêu cầu và
 
  Cọc vuông bê tông dự ứng lực (PC Square Pile)
Cọc vuông bê tông dự ứng lực (PC Square Pile) được sản xuất theo TCXDVN 389-2007 “Kết cấu bê tông dự ứng lực”, hoặc hợp chuẩn theo các quy trình quản lý sản xuất nước ngoài đã